Online oktatási rendszer

 • fullslide1
  KOMPETENCIA FEJLESZTÉS
  Fejleszd a tudásod és munkahelyeden fontos képességeidet online
 • fullslide1
  Fejleszd tudásod online tanfolyamokon
  Munkád hatékonyabb elvégzéséhez, munkahelyi előmeneteledhez és általában az életben való boldoguláshoz
 • fullslide1
  Utalvánnyal fizethető kurzusok
  Kedvezményes online tanfolyamokkal az esélyegyenlőség megteremtéséért

Általános szerződési feltételek


TUDÁSBOLT
Érvényes: 2017.07.20-tól visszavonásig.

Általános Szerződési Feltételek

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A webshop működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk. Jelen Ászf hatálya Szolgáltató weblapján (https://tudasbolt.eu) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Folyamatosan elérhető a következő weboldalról: ÁSZF és az oldal további fontos dokumentumai:  Adatkezelési Tájékoztató és a részét képező Cookie szabályzat, Képzési Szolgáltató Partner és a Tudásbolt együttműködés az ÁSZF melléklete, és az Üzletpolitikai szabályzat


1. Szolgáltató adatai:

 • A szolgáltató neve: Top-Immo Hungary Kft.
 • A szolgáltató székhelye : 1145 Budapest, Szugló u. 64.
 • Elektronikus levelezési címe: titkarsag@tudasbolt.eu
 • Cégjegyzékszáma: 01-09-996841
 • Adószáma: 14870057-2-42
 • Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Budapest XIV. ker. önkormányzat
 • Telefonszáma: +36-30/864-8525
 • Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-129057
 • A szerződés nyelve: magyar
A tárhely-szolgáltató: Tárhely.Eu Szolgáltató Kft. 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14, support@tarhely.eu  

2. Alapvető rendelkezések:

2.1 A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
2.2  A jelen Szabályzat a fent megnevezett ideig érvényes és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalon közzéteszi. Felhasználók a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.
2.3  Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.
2.4  Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.
2.5 Felhasználó a weboldalon történő vásárlásával/regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul, valamint üzletpolitikánkat, kedvezmény szabályzatunkat megismerte.
2.6 Felhasználó a vásárlás/regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.
2.7 A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.
2.8 A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. Az elfelejtett jelszó helyett a Felhasználó újat kérhet.

3. Regisztráció/vásárlás

3.1 Felhasználó a weboldalon történő vásárlásával/regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul. 3.2 Felhasználó a vásárlás/regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy ad