Online oktatási rendszer

 • fullslide1
  KOMPETENCIA FEJLESZTÉS
  Fejleszd a tudásod és munkahelyeden fontos képességeidet online
 • fullslide1
  Fejleszd tudásod online tanfolyamokon
  Munkád hatékonyabb elvégzéséhez, munkahelyi előmeneteledhez és általában az életben való boldoguláshoz
 • fullslide1
  Utalvánnyal fizethető kurzusok
  Kedvezményes online tanfolyamokkal az esélyegyenlőség megteremtéséért

Általános szerződési feltételek

Általános Szerződési Feltételek

(Online képzések speciális feltételeivel)
Hatályos: 2022.05.28-tól visszavonásig

 

 • 2022. január 1. napjától minden webáruház és fogyasztó közötti megrendelés áru adásvételére irányuló fogyasztói szerződésnek minősül, és ezért üzemeltetőként mi is alkalmazzuk a 373/2021 (VI.30.) kormányrendelet új szabályait.
 • A kormányrendelet két európai uniós irányelvet ültet át a magyar jogrendbe: a 2019/771 EU irányelv az áruk adásvételére irányuló szerződésekre, a 2019/770 EU irányelv pedig a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződésekre határoz meg egységes szabályokat.
 • Az új szabályok az áru szerződésszerűségének megállapításához adnak előírásokat, meghatározzák a hibás teljesítés esetén alkalmazandó eljárást, így azokat a Polgári Törvénykönyv vonatkozó szabályaival együtt kell alkalmazni.

1. Általános rendelkezések 

  1. jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az Top-Immo Hungary Kft. nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a Cg.: 01-09-996841 cégjegyzékszámon; székhelye: 1029 Bp. Rézsű u 93, adószáma: 14870057-2-41; elektronikus levelezési címe: vip.igazgatosag@gmail.com; ügyfélszolgálati telefonszám: 0630/8648525 (továbbiakban: Üzemeltető) által üzemeltetett internetes lapon, www. tudasbolt.eu keresztül (a továbbiakban: Weboldal) elérhető információs társadalommal összefüggő és kapcsolódó szolgáltatások (a továbbiakban: Szolgáltatás, több Szolgáltatásra vonatkozóan Szolgáltatások) igénybevételének és a Weboldalak használatának feltételeit tartalmazza. A Weboldalak használata, az azokon elérhető bármely szolgáltatás igénybevétele kizárólag a jelen ÁSZF-nek megfelelően történhet, és a Weboldalakon található szolgáltatásokat igénybevevőkre az ÁSZF rendelkezései kötelezően alkalmazandóak. 

  1. Jelen ÁSZF szempontjából különböző felhasználói és szolgáltató kategóriákat különböztetünk meg a weboldalon

  • Felhasználó minden olyan személy, aki megtekinti a Weboldalt és szolgáltatásait használja (a továbbiakban: Felhasználó).

  • Regisztrált felhasználó minden olyan személy, (vagy vállalkozás) aki elfogadva a feltételeket és az adatvédelmi tájékoztatót, megadja a regisztrációs adatait és a megerősítő mailt visszaigazolva belép a felhasználói profiljába hogy azt használja (továbbiakban: Regisztrált felhasználó). (Felhasználó és Regisztrált felhasználó együttesen Felhasználók)

  • Hallgató minden olyan személy, aki online tanfolyamra jelentkezik, annak legalább egy képzési egységének megtekintési jogát (12 hónap) megvásárolta vagy képzési szolgáltatásra szerződést köt (a továbbiakban: Hallgató).

  • Oktató minden olyan személy, akinek valamely tanfolyama (melyben előadóként, trénerként stb. szerepel) kínálatként megjelenik a shopban. (továbbiakban Oktató)

  • Fogyasztó minden olyan személy vagy vállalkozás, aki weboldalon vásárol vagy valamelyik szolgáltatást igénybe vesz. (a továbbiakban Fogyasztó)

  • Egy személy egyszerre több kategóriában is létezhet.

  • Szolgáltató (elsődlegesen maga az üzemeltető, aki nem magánszemély, hanem cég azaz kereskedő) aki valamilyen szolgáltatást vagy terméket kínál eladásra a weboldalon. Kereskedő az, aki fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.) 7. § (5) bekezdés f) pontjában foglaltak szerint kereskedőnek minősíti magát és az általa hirdetett terméket az Fttv. szerinti kereskedőként kínálja értékesítésre.

1.3. Jelen ÁSZF tartalmazza a Weboldalakon igénybe vehető Szolgáltatásokra vonatkozóan a Felhasználókat megillető, illetőleg terhelő alapvető jogokat és kötelezettségeket. Jelen ÁSZF a Weboldalakat érintő valamennyi egyéb szerződésre, szolgáltatásra, speciális feltételek a kompetencia fejlesztő képzésekre ( képzési szerződési speciális feltételek) irányadó, feltéve, hogy Üzemeltető és Felhasználó írásbeli megállapodása ettől eltérően nem rendelkezik.

 1.4. A Weboldalakon elérhető Szolgáltatásokat kizárólag cselekvőképes természetes személynek, illetőleg gazdálkodó szervezetnek minősülő Felhasználó veheti igénybe. A Szolgáltatás igénybevételével, így különösen, de nem kizárólagosan a regisztrációval, illetve a Szolgáltatás megrendelésével a Felhasználó elismeri, hogy teljes cselekvőképességgel és jogképességgel rendelkező természetes személy, vagy olyan gazdálkodó szervezet, amely nevében a képviseletére jogosult képviselője jár el, valós és helyes adatok megadásával. A Kereskedő Felhasználók az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/1150 számú rendelete alapján üzleti felhasználónak minősülnek.

1.5. A Felhasználó a Weboldalak bármelyike használatának megkezdésével ráutaló magatartással, illetve a regisztráció során, továbbá a Szolgáltatások megrendelése során tett kifejezett nyilatkozattal elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF rendelkezéseit, továbbá kötelezettséget vállal az ÁSZF betartására. A Weboldalakat minden Felhasználó kizárólag a saját kockázatára és felelősségére, illetőleg a jelen ÁSZF rendelkezéseit és a vonatkozó jogszabályi előírásokat betartva jogszerűen használhatja.

1.6. A Felhasználó a regisztráció során kifejezetten tudomásul veszi, hogy Üzemeltető a Felhasználó által megadott személyes adatokat, a Weboldalak, vagy begyűjtött felhasználói adatokat (például meglátogatott oldalak listája, technikai adatok, egyes tanfolyamok képzési egységének használati százaléka, a Weboldal Felhasználó által történő felhasználására vonatkozó információk, valamint esetlegesen harmadik személyektől beszerzett felhasználói információk) rögzíti és Üzemeltető Adatvédelmi tájékoztatójában – amely Adatvédelmi tájékoztató a Weboldalakon elérhető – meghatározott módon és célokra felhasználja.

1.7. A https://www.tudasbolt.eu/felhasznaloi-profil linken (weboldalon a Belépés link megnyitása után elérhető Belépés a felhasználói profilba linken keresztül), e-mail és a jelszó megadását követően megnyíló adminisztrációs felület (felhasználói profil) felhasználási joga személyre szóló, arra kizárólag a Regisztrált felhasználó jogosult, illetve egy segítő vagy kapcsolattartó személy jogosult. Az adminisztrációs felületen elérhető funkciónak az említett feltételeknek nem megfelelő harmadik személy általi használata tilos. Felhasználó a jelen ÁSZF elfogadásával akként nyilatkozik, és szavatol azért, hogy az említett feltételeknek eleget tesz.

 1.8. Felhasználó által a Weboldalakon elérhetővé tett valamennyi olyan szolgáltatás és funkció vonatkozásában, amely felhasználónévvel és jelszóval egyedileg hozzáférhető, a felhasználás joga kizárólag az Üzemeltetővel jogviszonyban álló, vagy felé bejelentett regisztrált Felhasználó által használható, a Felhasználó – különösképpen a profiljában megtekinthető képzési egységek (leckék) tekintetében - hozzáférést más személynek nem biztosíthat.

1.9. Üzemeltetővel jogviszonyban álló valamennyi Felhasználó köteles a közte és az Üzemeltető között fennálló jogviszony során tudomására jutott vagy számára hozzáférhetővé váló, az Üzemeltető üzletit titkát képező információt védeni, azokat a vonatkozó jogszabályok szerint, bizalmasan kezelni.

1.10. A jelen ÁSZF-re a magyar jog az irányadó. Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/1150 számú rendelete és az egyéb hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadók.

1.11. Üzemeltető jogosult a jelen ÁSZF módosítására. Az ÁSZF-et érintő jövőbeni módosításokat Üzemeltető a honlap felhasználási feltételeket vagy ÁSZF és jogi nyilatkozatot tartalmazó részén közzéteszi és a változásra felhasználók figyelmét felhívja. Üzemeltető fenntartja magának a jogot arra, hogy az alábbiakban részletezett esetekben időről időre egészben vagy részben egyoldalúan módosítsa a Szolgáltatások tartalmát és díját, a Szolgáltatások igénybevételének feltételeit, a képzési egységek megtekintési időtartamát. Üzemeltető a módosításról a nyitóoldalon, a Weboldalak felhasználási feltételeket tartalmazó részén tájékoztatja Felhasználóit.

1.12. A módosítás időpontját követően a Felhasználó bármely Szolgáltatás használatával, illetve megrendelésével egyben elfogadja az ÁSZF módosítását is. 

1.13. Üzemeltető egyoldalú módosításra jogosult különösen a jogszabályi környezet megváltozása esetén, az új szolgáltatások bevezetése, vagy a már meglévő Szolgáltatások minőségének biztosítása céljából, az adatbázis minőségének biztosítása, vagy shop tartalmára vonatkozó alapfeltételek javítására szolgáló intézkedések megtétele céljából, vagy amennyiben azt gazdasági, műszaki, illetve egyéb körülményekben bekövetkezett lényeges változás indokolja. Amennyiben Felhasználó a módosított ÁSZF vagy díjak mellett nem kívánja tovább igénybe venni Üzemeltető Szolgáltatását, jogviszonyát jogosult megszüntetni az ÁSZF rendelkezései szerint. 

1.14. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az Üzemeltetőnek rendkívüli jelleggel is szükséges lehet módosítania szerződési feltételeit valamely előre nem látható és küszöbön álló veszélyre reagálva, hogy védelmezze a Szolgáltatásokat, a fogyasztókat vagy a Felhasználókat csalással, rosszindulatú szoftverekkel, kéretlen üzenetekkel, adatvédelmi incidensekkel vagy egyéb kiberbiztonsági kockázatokkal szemben. 

1.15. Az ÁSZF módosításai csak a hatálybalépésüket követően alkalmazandóak, visszamenőleges hatállyal nem alkalmazandók a Felhasználó és az Üzemeltető közötti szerződésre, kivéve, ha jogi vagy szabályozási kötelezettségből fakad a módosítás, vagy a módosítás a Felhasználóra előnyös.

1.16. 2022. január 1. napjától minden webáruház és fogyasztó közötti megrendelés áru adásvételére irányuló fogyasztói szerződésnek minősül, és ezért üzemeltetőként mi is alkalmazzuk a 373/2021 (VI.30.) kormányrendelet új szabályait.

Áru fogalma (régebben termék)

A rendelet módosítása bevezeti az áru fogalmát, ami nem más, mint

 • ingó dolog, ideértve a tartályban, palackban vagy egyéb módon korlátozott mennyiségben vagy meghatározott űrtartalommal kiszerelt víz, gáz és villamos energia, valamint

 • ingó dolog, amely digitális tartalmat vagy digitális szolgáltatást foglal magában vagy azzal össze van kapcsolva, olyan módon, hogy az érintett digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás hiányában az áru nem tudná betölteni funkcióit (a továbbiakban: a digitális elemeket tartalmazó áru).

Digitális szolgáltatás, azaz

 • a) olyan szolgáltatás, amely lehetővé teszi a fogyasztó számára, hogy digitális adatokat hozzon létre, kezeljen, tároljon vagy azokhoz hozzáférjen, vagy

 • b) olyan szolgáltatás, amely lehetővé teszi a fogyasztó és a szolgáltatás más igénybe vevői által feltöltött vagy létrehozott digitális adatok megosztását, illetve az azokkal való egyéb interakciót.

A szerződés tárgyát képező szolgáltatásnak

 • meg kell felelnie a szerződésben foglalt leírásnak, mennyiségnek, minőségnek, típusnak,

 • rendelkeznie kell a szerződésben meghatározott funkcionalitással, kompatibilitással, interoperabilitással és egyéb, a szerződés szerinti jellemzőkkel

 • alkalmasnak kell lennie a fogyasztó által meghatározott bármely célra, amelyet a fogyasztó legkésőbb a szerződés megkötésekor a vállalkozás tudomására hozott, és amelyet a vállalkozás elfogadott

 • rendelkeznie kell a szerződésben meghatározott valamennyi tartozékkal, használati útmutatóval – ideértve az üzembe helyezésre vonatkozó utasítást, a telepítési utasítást, valamint az ügyfélszolgálati támogatást –

 • biztosítania kell a szerződésben meghatározott frissítéseket.

A Szolgáltatások vonatkozásában a Felhasználó és Üzemeltető között online szerződés jön létre, amely nem minősül írásbeli szerződésnek. Azonban az Üzemeltető jogosult meghatározott Szolgáltatások tekintetében írásbeli szerződéses formát meghatározni a Szolgáltatás igénybevétele feltételeként, amely írásbeli megállapodásban a szerződő felek a jelen ÁSZF rendelkezéseitől eltérően is rendelkezhetnek. A szerződéskötés nyelve kizárólag a magyar. Az online szerződést Üzemeltető nem rögzíti, így az a szerződéskötést követően nem érhető el. Az online szerződés létrejöttét az elektronikusan adatok, a felhasználói profil tartalma és az igénybe vett Szolgáltatásokra vonatkozó adatok igazolják.

Új fogalmak

 • Kompatibilitás: a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás azon képessége, hogy együtt tudjon működni a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás átalakításának szükségessége nélkül olyan hardverrel vagy szoftverrel, amellyel az azonos típusú digitális tartalmat vagy digitális szolgáltatásokat általában együtt használják.

 • Funkcionalitás: a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás azon képessége, hogy a céljának megfelelő funkciókat betöltse.

 • Interoperabilitás: a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás azon képessége, hogy együtt tudjon működni olyan hardverrel és szoftverrel, amely eltér attól, amellyel az azonos típusú digitális tartalmat vagy digitális szolgáltatásokat általában együtt használják.

 2. A Weboldalak használatának feltételei és jogi védelme

 2.1. A Weboldalak használatba vétele kizárólag a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételeknek megfelelő formában és a jogszabályi rendelkezéseket maradéktalanul betartó módon történhet.

2.2. Adatbázis kizárólagos felhasználási joga: A Weboldalakon keresztül elérhető adatbázis előállítója és fenntartója az Üzemeltető, így kizárólag Üzemeltető rendelkezik engedéllyel az adatbázis felhasználására, valamint arra, hogy harmadik személynek az adatbázis tekintetében felhasználási engedélyt adjon. A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (Szjt.) 84/A. § (1) bekezdése alapján az adatbázis előállítójának hozzájárulása alapján lehet az adatbázisból másolni vagy nyilvánossághoz közvetíteni, az engedély nélküli kimásolás illetőleg megjelentetés jogellenes cselekmény. Üzemeltető nem engedélyezi az általa előállított adatbázis egészének vagy annak bármely részének más weboldalon, vagy egyéb módon történő bármilyen üzleti célú felhasználását, mindaddig míg arra írásos szerződés formájában engedélyt nem ad.

2.3. A szerzői jogok összessége és az adatbázis előállítójának védelmét megillető jogok, továbbá a fentiek szerint megszerzett felhasználási jog jogosultja Üzemeltető. A Weboldalak bármely elemének, tartalmának engedély nélküli felhasználása, így különösen, de nem kizárólagosan másolása, módosítása vagy újbóli közzététele – Üzemeltető kifejezetten erre irányuló felhasználási engedélye nélkül – polgári jogi és büntetőjogi felelősséget von maga után. Üzemeltető minden jogi eszközt igénybe vesz és fellép a jogellenes cselekményekkel szemben. A Weboldalakon elérhető adatbázis egésze vagy része nem használható fel és nem hasznosítható Üzemeltető előzetes írásbeli engedélye nélkül, így különösen tilos a Weboldalak, az azokon elérhető adatbázis egészét, bármely részét felhasználni, sokszorosítani, másolni, újra közölni, terjeszteni, kivéve, ha Üzemeltető egyértelműen és kifejezetten ehhez külön hozzájárul. Üzemeltető a Weboldalak tartalmának bármely részét vagy egészét bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja vagy visszavonhatja. 

2.4. Felhasználó a Weboldal használatának megkezdésével ráutaló magatartással elfogadja magára nézve kötelezőnek, hogy az adott Weboldalt és az azon keresztül elérhető adatbázis nyilvános elemeit kizárólag az alábbi nem kereskedelmi jellegű magáncélokra használhatja. Ilyen cselekedet lehet a tanfolyamok tartalmát bemutató videók megnézése, Weboldal megtekintése; online navigálás más honlapokra az adott Weboldalon elhelyezett linkeken keresztül; a Weboldalon alkalmasint rendelkezésre bocsátott egyéb funkciók használata, regisztrált felhasználóként a felhasználói profilba kerülő tartalmak megtekintése (azon belül a tanfolyami egységek -leckék- korlátozott idejű megtekintése, hirdetések, blogcikkek é videók megtekintése, olvasása.

2.5. Automatizált rendszerek vagy automatikus szoftverek által a Weboldalakról elérhető adatok, adatbázisok kereskedelmi célú adatgyűjtéshez (»screenscraping«) történő felhasználása tilos. E tilalom nem vonatkozik azokra az esetekre, amelyekben harmadik személyek olyan írásbeli felhasználási szerződést kötöttek közvetlenül az Üzemeltetővel, amely ezt a típusú adatgyűjtést harmadik személyek számára kizárólagosan lehetővé teszi.

2.7. A Weboldalakon igénybe vehető szolgáltatás bármely eleme és annak egésze, továbbá a Weboldalon az Üzemeltető által elérhetővé tett minden tartalom (beleértve az egyes felhasználói hirdetéseket, a honlap arculatát, tartalmának, adatbázisának összeválogatását, elrendezését és megjelenítését, ott elérhető szoftvereket, forráskódot, logót is) szerzői (ideértve szomszédos és kapcsolódó) jogi védelem – és bizonyos esetekben – iparjogvédelem, büntető jogi, illetőleg polgári jogi védelem alatt áll. Üzemeltető minden jogi eszközt igénybe vesz és fellép a jogellenes cselekményekkel szemben.

2.8. A tudasbolt.hu bejegyzett domain név, amelyeknek kizárólagos jogosultja Üzemeltető. Ezen jogvédett szóösszetételek vagy hozzá hasonló megjelölés harmadik személyek által történő bármilyen használata Üzemeltető jogát sérti. Üzemeltető az esetleges jogsértés esetén kész annak elhárítása és kárának megtérítése érdekében minden szükséges jogi lépést megtenni.

3. Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó általános és speciális rendelkezések

 3.1. Általános rendelkezések

Böngésző: Üzemeltető Szolgáltatásainak igénybevételéhez a Felhasználóknak olyan böngésző alkalmazással kell rendelkezniük, amelyet a Weboldal támogat. A jelenlegi támogatott böngészők a következők: Chrome, Firefox, Edge utoljára kiadott és azt megelőző verziói, Safari legutolsó verziója, továbbá minden olyan Magyarországon elérhető böngésző alkalmazás, amelyeknek a StatCounter alapján Magyarországon legalább 1%-os piaci részesedése van a nyilvános magyarországi trendek alapján.

 3.2. Speciális rendelkezések

 Kompetencia fejlesztő tréningek, tanfolyamok (képzési szerződések speciális feltételei)

 Az üzemeltető regisztrált a felnőttképzési nyilvántartási rendszerben. Száma: B/2020/005007

 • Az üzemeltető szolgáltatóként kompetencia fejlesztő képzéseket (a munkavállaló munkaköréhez kapcsolódó, vagy tevékenysége hatókörében hasznosítható, iskolarendszeren kívüli, kompetenciákat fejlesztő online képzések) kínál eladásra a shopban.

  • Képzés: Egyben vagy részekre (Képzési egységekre) bontott online digitális terméknek számító oktatási, tanfolyami, vagy egyéb képzési információcsomag, videó.

  • Képzési egység: A Képzési program felépítését adó, önálló tartalommal bíró oktatási anyag egység vagy lecke.

 A shopban elsőnek a tanfolyamok csoportosítva jelennek meg, ahol jellemzően a legújabb tanfolyamok kerülnek előre. Görgetéssel, majd rákattintással kiválasztott tanfolyamnak egy részletes oldala nyílik ki, ahol a felhasználó megtekintheti a tanfolyami egységeket és elolvashatja a képzéssel kapcsolatos tudnivalókat, továbbá megtekintheti a tanfolyam bemutatkozó videóját. Ehhez nem kell regisztrált felhasználónak lenni, de amennyiben vásárolni kíván a tanfolyami egységekből, azt már regiszrált felhasználóként teheti meg a hallgató.

 • Az üzemeltető szolgáltatóként a hallgatóinak biztosítja az adott képzésen belül a megfizetett díjnak megfelelő, egy-, több – vagy valamennyi képzési anyag (jellemzően LECKE) hozzáférhetőségét az adott tanfolyamnál meghatározott időtartamig, jellemzően 12 hónapig a felhasználói profiljában, illetve az esetleges kérdések e-mailben történő megválaszolásának lehetőségét, oktatóval való telefonos konzultálás lehetőségét.

 • Regisztrációra az Üzemeltető (Szolgáltató) weboldalán található felhasználói profil elektronikus regisztrációs felületen van lehetőség. A Hallgató a jelentkezés során megadja a jelentkezési felület által kötelezően és (döntése szerint) az opcionálisan kért adatait, valamint elfogadja az ÁSZF-et (melynek része az üzletpolitika is) és az adatvédelmi tájékoztatót, ezzel regisztrálja magát a Üzemeltető (Szolgáltató) rendszerébe.

 • A Hallgató (aki egyúttal tehát regisztrált álta felhasználó is) a regisztráció során megadott e-mail címére kapja meg a regisztráció lezárására vonatkozó tájékoztatását, a regisztráció során megadott felhasználónevét és az első belépéshez generált jelszót, melyet az első belépést követően megváltoztathat (a honlap jelszókezelésére vonatkozó protokollnak megfelelően).

 • A regisztrált és bejelentkezett Hallgató részére válik elérhetővé Kompetencia fejlesztő SHOP felület, ahol lehetőség nyílik a kívánt Képzés kiválasztására, a fizetési módok és feltételek kiválasztására, illetve – amennyiben az adott Képzéshez kapcsolódik - az egyes, aktuális üzletpolitikai kedvezmények megismerésére. Az aktuális üzletpolitikai kedvezmények, melyek tartalmazzák az esetleges kedvezményeket is, az Üzemeltető (Szolgáltató) nyílt honlapján is elérhetőek.

 • A Hallgató, amennyiben képzést vásárol, azaz vásárlóvá, fogyasztóvá válik, egy vagy több képzési egységet vagy az összeset is kiválaszthat egy adott tanfolyamban, majd azokat elfogadva bekerülnek a kosárba. Amennyiben a kosár tartalma végleges, görgetéssel haladva választhat a megadott fizetési módok közük, (utalással, bankkártya, utalvány), és ellenőrízheti (ha van) az utalványkártyájának egyenlegét, láthatja a szállítási módot, megadhatja vagy megváltoztathatja a számlázási címét, illetve tájékoztatást kap arról, hogy meddig és milyen feltételek mellett gyakorolhatja az elállási és felmondási jogát.

 

Beleegyező nyilatkozat szövege: Vásárlóként (Fogyasztó), nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális terméket (Online képzést) tettél a kosaradba, ami ahogy kiegyenlítetted a vételárát azonnal bekerül a regisztrációs profilodba. Így a képzési egységnek (pl. lecke) teljes információ tartalma azonnal hozzáférhetővé válik számodra. A hozzáférést képzési egységenként egy évig biztosítjuk számodra és természetesen ezen idő alatti hibás teljesítést orvosoljuk, a lehető legrövidebb idő alatt cseréljük, javítjuk. Mivel szolgáltatóként azonnal teljesíteni fogjuk a teljes információ tartalmat tudnod kell, hogy ezen digitális terméknél nem gyakorolhatod az elállási vagy felmondási jogodat. Azonban nem szeretnék zsákba macskát kínálni, így minden kompetencia fejlesztő tanfolyamunk első két leckéje esetén, ha nem vagy megelégedve annak tartalmával, 14 napon belül jelezd a vevőszolgálat felé és orvosoljuk a problémát. Azonban, ha 14 napot követően nem jeleztél számunkra vagy a kosaradba egyszerre minimum három leckét teszel, vagy 2. leckét követően még vásárolsz, akkor már nem élhetsz az elállási és felmondási jogodat. A jelölő négyzetben adhatod meg a belegyezésedet, (melyet visszaigazolunk) mely szerint nyilatkozol ennek tudomásul vételéről, tehát hogy az első két lecke esetében 14 nap után, vagy a 3. lecke teljesítés megkezdését követően elveszíted az elállási, felmondási jogodat ezen tanfolyamnak a profilodba került és ott megtekinthető tanfolyami egységek (leckék) tekintetében.

Nyilatkozat elfogadását követően megjelenített szöveg: Figyelem! EZEN TANFOLYAM ESETÉN LEMONDTÁL AZ ELÁLLÁSI ÉS FELMONDÁSI JOGODRÓL! Vásárlóként (Fogyasztó), nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális terméket (Online képzést) tettél a kosaradba, ami ahogy kiegyenlítetted a vételárát azonnal bekerül a regisztrációs profilodba. Így a képzési egységnek (pl. lecke) teljes információ tartalma azonnal hozzáférhetővé válik számodra. Már belegyezésedet adtad, (melyet vissza is igazoltunk) mely szerint nyilatkoztál és tudomásul vetted, hogy az első két lecke esetében 14 nap után, vagy a 3. lecke (vagy további képzési egység) teljesítés megkezdését követően elveszítetted az elállási, felmondási jogodat ezen tanfolyamnak a profilodba került és ott megtekinthető tanfolyami egységek (leckék) tekintetében.

 •  Amennyiben a kosár tartalmát és az egyéb információkat megadta és tudomásul vette a Hallgató (fogyasztó) tovább léphet a vásárlási adatok ellenőrzéséhez. Az ellenőrzésben van lehetőség az adatok módosítására vagy azok végső elfogadására. 
 • A képzési egység megvételét azonnal visszaigazoljuk és számlát vagy díjbekérőt állítunk ki, melyet a regisztráció során megadott mail címre küldünk ki a hallgatónak.

 • A kiválasztott és kifizetett képzési egységek a fizetést követően 12 hónapig megtekinthetőek. A Képzéseken szolgáltatott videók nem kerülnek a Hallgató tulajdonába, (mint ahogy egy tanárt sem birtokol egy iskolában a hallgató) a videók magát a tudást juttatják el a hallgatóhoz. A videók letöltése, másolása, megosztása a szerződés súlyos megszegésének számít.

 • A Képzés keretei között a Hallgató jogosult a Képzési anyag egységeihez online hozzáférni, azt a megadott határidőn belül, tetszőleges alkalommal megtekinteni, és amennyiben az adott képzéshez tartozik, a Képzési egységekhez tartozó feladatokat, önellenőrző kérdéseket megválaszolni. A Hallgató jogosult a Képzési egységben kapcsolatban e-maliban tájékoztatást kérni, illetve –amennyiben a képzéshez tartozik - az online vizsgatesztet megoldani. Amennyiben elfelejtette a belépési jelszavát akkor újat kérhet a megadott mail címére. 

 • Amennyiben a hallgató egy adott tanfolyam összes képzési egységének megtekintési jogát megvásárolja és azokat megnyitja a böngészőjében a tanfolyamot elvégezettnek tekintjük és arról oklevelet állítunk ki. Amennyiben a képzéshez vizsga tartozik és azt a Hallgató sikeresen elvégzi, a tanfolyam az elvégzéséről szóló igazolás (CETERTIFICATE) kiállításával záródik. A Képzés elvégzésének esetleges félbemaradása vagy sikertelensége nem érinti a szolgáltató és üzemeltető szerződésszerű teljesítését. Általánosságban az ilyen vizsgaigazolás – oklevél formájú- a munkáltató felé történő kompetenciák fejlesztéseinek igazolása. Az ilyen – oklevél formájú- a munkáltató felé történő tanfolyam elvégzési vagy vizsgaigazolás a munkáltató felé történő visszaigazolás, nem azonos értékű egy OKJ, nappali tagozatos iskolarendszerű képzéssel vagy okleveles képzési igazolással.

 • Vizsga esetén: feleletválasztós tesztek kiértékelése automatikusan történik, a Hallgató visszajelzést kap a Képzési egység anyagának elsajátításáról. Amennyiben a Hallgató a Képzés valamennyi Képzési egységét megvette, és a záróvizsga kérdéssort sikeresen (legalább 51%-os eredménnyel) megoldotta, igazolást kap a Képzés lezárásáról. Az igazolás nem minősül államilag elismert bizonyítványnak, szakképzettséget és egyéb végzettséget – így különösen OKJ-s végzettséget – nem biztosít, és vele nem egyenértékű. 

 • Amennyiben a Hallgató munkáltatója utasítása alapján vesz részt a Képzésben, lehetősége van a Képzés végén a vizsga során munkáltatója adatainak megadására, így a Képzés lezárásakor lehetősége van a munkáltató adataival megszemélyesített részvételi tanúsítvány kiadására is.

 • Ha egy tanfolyamot elkezd egy hallgató nincs kötelezve arra, hogy annak minden egyes képzési egységét megvásárolja, azonban tudomásul veszi, hogy a tanfolyamnál meghatározott (általában 12 hónapos) megtekintési joga csak a már megvásárolt képzési egységekre vonatkozik, így amennyiben egy kompetencia fejlesztő képzés értékesítését az üzemeltető (szolgáltató) megszünteti a hallgatónak nincs joga a meg nem vásárolt tanfolyami egység elérésére, megvásárlására. E tekintetben jogorvoslattal nem élhet. Egy tanfolyam (képzés, tréning) megszűnését az Üzemeltető (Szolgáltató) min. 15 nappal előre feltünteti a tanfolyam fejlécében.

 • A képzéseket Hallgató egyénileg, saját gépén sajátítja el a Képzési anyagsorozat tartalmát. Elméleti tanórákat, gyakorlati foglalkozásokat és személyes konzultációt az Üzemeltető (Szolgáltató) jelenleg nem szervez, a Hallgatók számára azonban a Képzéshez kapcsolódó e-mailes konzultációs lehetőséget biztosít.

 • A Képzés során elsajátítható ismereteket, kompetenciákat, a Képzés részletes tartalmát az egyes Képzési egységekhez kapcsolódó tematika és Képzési program tartalmazza.

 • A Képzési egységek javasoltan vagy feltétellel a Képzés felépítése miatt meghatározott – emelkedő és sorfolytonos – sorrendben nyithatóak meg, kivéve ha erről az adott tanfolyamban másképp nem rendelkezünk.

 • A Képzés ideje a Képzési egységek számától és azok megvásárlási ütemétől függ, vagyis a Képzés idejét a Hallgató határozza meg azáltal, hogy milyen rendszerességgel kíván hozzáférni a Képzési egységek anyagához. A Képzés maximum időtartama egyes Képzési egységre vonatkozó számla keltétől számított 12 hónap, a Képzés valamennyi Képzési egységének egyidejű megvásárlása esetén a számla keltétől számított jellemzően 12 hónap lehet. Az egyes Képzési egységek száma és terjedelme (hossza) a Üzemeltető (Szolgáltató) weboldalán kerül közzétételre és a 12 hónaptól eltérhet.

 • Az adott Képzés Képzési egységeit a Hallgató rendeli meg. A Képzési egységeket – amennyiben azok nem egyszerre kerülnek megrendelésre – a Képzés felépítése miatt meghatározott – emelkedő és sorfolytonos – sorrendben javasolt megrendelni.

 • A megrendelés lehet   komplex; többes; eseti: a Hallgató esetileg rendel egy Képzési egységet.

  1. Komplex megrendelés esetén a Képzés valamennyi Képzési egységét egyidejűleg kerül megrendelésre, arról egy díjbekérő készül, és a fizetést követően valamennyi Képzési egység hozzáférhetővé válik – a javasolt egymás utáni hallgatási sorrendben történő haladással.

  2. Többes megrendelés esetén a Képzés több – de nem az összes - Képzési egysége kerül egyidejűleg megrendelésre.

  3. Eseti megrendelésnél a Hallgató az egyes Képzési egységeket tetszőleges időpontokban rendelheti meg, és arról a megrendelést követően kap díjbekérőt.

 • A Képzés díja Képzési egységenként, leckénként fizetendő, de egyszerre több vagy mind is megrendelhető. A Képzés aktuális, Képzési egységenkénti és összesített díja az Üzemeltető (Szolgáltató) weboldalán, a regisztrált és bejelentkezett felhasználók számára elérhető.

 • A Szolgáltató fenntartja azt a jogot, hogy amennyiben egy tanfolyam megérthetősége megköveteli a videók egymás utána megnézését a sorrend alapján, azok kinyithatóságát úgy korlátozhatja, - előre tájékoztatással- hogy csak akkor nyitható a következő, ha az előtte lévőt már megnézte a hallgató.

 • A Képzési egységeinek díját a választott fizetési mód szerint az e-mailben kiküldött díjbekérő vagy számla szerinti összegben kell megfizetni a választott fizetési mód szerint. Az adott Képzési egység a díj beérkezését követően haladéktalanul hozzáférhetővé válik. Erről a Hallgató elektronikus levélben is kap értesítést.

 • A Hallgató díjfizetési kötelezettségét nem érinti, ha:

  1. a profiljában elérhető képzési egységet az elérhetőségi időn belül nem nyitja meg

  2. a videókat nem nézi végig

  3. az önellenőrző kérdéssorokat nem oldja meg, vagy azokat nem küldi be,

  4. a záróvizsgát nem oldja meg, vagy azt nem küldi be,

  5. a záróvizsgát eredménytelenül oldja meg

  6. az igazolás kiállítására nincs lehetőség, mert a Hallgató nem tett eleget a kiállítás feltételeinek.

 •  A shopban látható árak a vevő által ténylegesen fizetendő, általános forgalmi adót és egyéb kötelező terheket is tartalmazó ár. A termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól szóló 4/2009. (I. 30.) NFGM-SZMM együttes rendelet módosulása értelmében az árcsökkentés bejelentése esetében meg kell jelölni a korábbi, a vállalkozás által az árcsökkentést megelőzően, meghatározott ideig alkalmazott árat. A korábbi ár a vállalkozás által egy olyan időszakban alkalmazott legalacsonyabb árat jelent, amely nem lehet rövidebb, mint az árcsökkentés alkalmazását megelőző 30 nap. Ha az árcsökkentés mértéke fokozatosan növekszik, akkor a korábbi ár az árcsökkentés első alkalmazása előtti, az árcsökkentés nélküli ár. A kedvezmény fajtái az SZJA tv. 1 számú mellékletei 8.14 pontja szerint kerülnek meghatározásra illetve bizonylatolva.
 • Az üzemeltető a felhasználó vagy regisztrált felhasználó részére időközönként saját maga által szolgáltatott ingyenes tanfolyamokat tesz elérhetővé vagy az interneten (pl. youtube) szabadon elérhető tanfolyamokat, oktatási anyagokat, hasznos tudásanyagokat gyűjt össze forrás megjelölésével. Ezen ingyenes szolgáltatások időtartama, mértéke, mennyisége, tartalmi összeállítása és minősége nem kérhető számon rajta.

 • Amennyiben a Képzés nyújtása az Üzemeltető (Szolgáltató) felróható magatartásának vagy tőle nem függő okok következtében marad el, - pl. a videó nem nyitható meg és reklamációt követően sem oldódik meg a probléma - úgy az Üzemeltető (Szolgáltató) felajánl egy másik tanfolyamot vagy a tananyag alternatív módon történő elérését.

 • A Hallgató köteles az adataiban bekövetkező változást javítania a profiljában.

 • Az Üzemeltető (Szolgáltató) jogosult a jelen különös feltételt egyoldalúan módosítani. Az egyoldalú módosításra különösen, de nem kizárólag az alábbi esetekben kerülhet sor:

a) ha a módosítást jogszabályváltozás vagy hatósági döntés indokolja;
b) ha a Szerződés teljesítésének körülményeiben olyan lényeges változás következik be, amely a Szerződés megkötésekor előre nem volt látható;
c) ha a Szerződésben vállaltakhoz képest a teljesítés feltételei műszaki okokból megváltoznak;
d) ha a Képzés lényeges tartalmi elemei módosulnak a Üzemeltető (Szolgáltató) határozata alapján;
e) ha a módosítást a Üzemeltető (Szolgáltató) egyéb szerződéses viszonyaiban bekövetkező változás indokolja.

 •  Felek kifejezetten megállapodnak, hogy az Üzemeltető (Szolgáltató) részéről a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. Kormányrendelet 11. § (1) bekezdése szerinti tájékoztatás tartalma – amely jelen szerződés részét képezi – is egyoldalúan módosítható.
 • A Üzemeltető (Szolgáltató) a mindenkor hatályos, az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeli a Hallgató személyes adatait. Az adatkezelés célja többek között, hogy az adatkezelő a jelen Szerződés létrejöttéhez és teljesítéséhez szükséges dokumentumokat kiállítsa, illetve tájékoztatót küldjön a további Képzésekről. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel az adatkezelés céljának. A Hallgató az ÁSZF elfogadásával önként és határozottan hozzájárul a rá vonatkozó személyes adatoknak az Top-Immo Hungary Kft., illetve további az adatkezelési tájékoztatóban feltüntetett adatfeldolgozók általi kezeléséhez.

 • A Üzemeltető (Szolgáltató) részletes adatkezelési tájékoztatója a Üzemeltető (Szolgáltató) honlapján található.

 • A Üzemeltető (Szolgáltató) kizárólag telefonos ügyfélszolgálatot működtet. A Üzemeltető (Szolgáltató) telefonos ügyfélszolgálata az előző pontban meghatározott panaszkezelésen túl megválaszolja a szerződés teljesítésével kapcsolatos kérdéseket, valamint a Képzésekről általános tájékoztatást nyújt. Munkaidőn túl a tanfolyam@tudasbolt.hu mailcímen vagy a vip.igazgatosag@gmail.com mail címen tehet fel kérdéseket.

 • Ha a Hallgató a üzemeltetővel közvetlenül sikertelenül kísérelte meg a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy rendezését, a vita békés rendezése érdekében békéltető testülethez fordulhat. Az eljárásra a Hallgató lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti, illetve a Hallgató kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes. A Üzemeltető (Szolgáltató) székhelye szerint illetékes békéltető testület adatai: Budapesti Békéltető Testület (székhely:1016 Budapest, Krisztina krt. 99. Tel: 488-21-31, bekeltetotestulet@bkik.hu)

 • Amennyiben a Hallgató a Békéltető Testületet nem kívánja igénybe venni, vagy annak döntését nem fogadja el, úgy jogában áll az illetékes bíróság előtt keresetet előterjeszteni.

 • Jelen speciális ÁSZF kiegészítés (Kompetencia fejlesztő tréningek, tanfolyamok (képzési szerződések speciális feltételei) az ÁSZF része, annak teljes szövegével, tartalmával jogkövetkezményeivel együtt értelmezendő.

 4. Regisztráció

4.1. A regisztráció során az adatok kitöltésekor figyelni kell az adatok pontos és valóságnak megfelelő megadására. Kötelezően megadandó adatok esetén a formai ellenőrzés automatikusan megtörténik. Az adatok kitöltése után fontos a megadott adatokat ellenőrizni és jóváhagyni. Ezt követően kerülhet sor a regisztráció elektronikus továbbítására.

4.2. Üzemeltető a regisztráció során aktivációs linket küld elektronikus levél formájában a megadott email címre, melyre kattintva Felhasználó fejezi be a regisztrációt. Az aktivációs linkre kattintásra a Felhasználónak az elektronikus levélben szereplő határidő áll rendelkezésére, amennyiben elmulasztja ezt a határidőt, akkor az aktivációs linken keresztül már nem tudja befejezni a regisztrációt és új regisztrációt kell indítania. Sikeres regisztráció esetén Üzemeltető biztosítja a felhasználói profilt.

4.3. A regisztráció elektronikus úton történt megküldésével és annak Üzemeltető általi visszaigazolásával felek között a szerződés ráutaló magatartással jön létre. Az ÁSZF elfogadásával megkötött szerződés nem minősül írásban megkötött szerződésnek, de a felek részére kötelező érvényű. Szerződéskötésre kizárólag magyar nyelven van lehetőség.

4.4. Üzemeltető a regisztráció tartalmát elektronikus formában rögzíti és tárolja. Regisztrált Felhasználó a rögzített és tárolt adatokhoz az adminisztrációs felületén férhet hozzá és a regisztráció során megadott adatait bármikor jogosult megváltoztatni (kivéve regisztrációs e-mail cím), illetve regisztrációját tudja törölni. Felhasználó jogosult és egyben köteles a megváltozott adatait a rendszerben módosítani, hogy a feltöltött adatai a valóságnak megfelelőek, pontosak és időszerűek legyenek.

 4.5. Amennyiben kétséget kizárólag megállapítható, hogy a Felhasználó által megadott adatok nem felelnek meg a valóságnak, akkor Üzemeltető minden további értesítés nélkül jogosult törölni a regisztrációt. Kizárható minden olyan Felhasználó, aki ismételten megtévesztő, hamis vagy a valóságnak más okból nem megfelelő adatokat ad meg. Ilyen esetekben Felhasználó semmilyen megtérítési igénnyel nem élhet, azonban köteles lesz az Üzemeltető ezzel kapcsolatban felmerült kárát, sérelemdíj igényét megtéríteni.

4.6. A Felhasználó és az Üzemeltető között határozott időre létrejött jogviszony legkésőbb a szerződés tárgya szerinti Szolgáltatásra megállapított határozott idő elteltével szűnik meg.

 5. Fizetés, számlázás, ár

 5.1. A shopban csak digitális (nem csomagolható) termékek kaphatók. Jellenleg a képzések és kompetencia fejlesztő speciális képzések vásárolhatók. Amennyiben egyéb termékek is elérhetővé lesznek, úgy arról értesítjük a felhasználókat és módosítjuk az ÁSZF-et.

 5.2. Az általános képzéseket egy összegben, míg a kompetencia fejlesztő képzéseket (képzési egységenként) lehet megvásárolni. A díjat a választott fizetési mód szerint az e-mailben kiküldött díjbekérő vagy számla szerinti összegben kell megfizetni a választott fizetési mód szerint.

 5.3. A Felhasználó visszavonhatatlanul hozzájárul a számla elektronikus formátumban való kiállításához. Üzemeltető a számviteli bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169.§ (2) bekezdése alapján 8 évig köteles őrizni.

5.4. Számlamódosítási igényt Üzemeltető maximum a számlakibocsátás dátumától számított 30 napon belül fogad el.

5.5 Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy a Felhasználó megrendelését indokolt esetben visszautasítsa.

5.6. A shopban látható árak a vevő által ténylegesen fizetendő, általános forgalmi adót és egyéb kötelező terheket is tartalmazó ár.

5.5. Üzemeltető egyoldalú módosításra jogosult amennyiben:

 • az utolsó módosítás óta eltelt idő alatt a fogyasztói árindex változása,

 • a jogszabályi környezet megváltozása,

 • az új szolgáltatások bevezetése vagy a már meglévők megfelelő minőségének biztosítása,

 • vagy a gazdasági, műszaki illetve egyéb körülményekben bekövetkezett lényeges változás ezt indokolja.

 6. Kedvezmények

6.1. A termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól szóló 4/2009. (I. 30.) NFGM-SZMM együttes rendelet módosulása értelmében az árcsökkentés bejelentése esetében meg kell jelölni a korábbi, a vállalkozás által az árcsökkentést megelőzően, meghatározott ideig alkalmazott árat. A korábbi ár a vállalkozás által egy olyan időszakban alkalmazott legalacsonyabb árat jelent, amely nem lehet rövidebb, mint az árcsökkentés alkalmazását megelőző 30 nap. Ha az árcsökkentés mértéke fokozatosan növekszik, akkor a korábbi ár az árcsökkentés első alkalmazása előtti, az árcsökkentés nélküli ár.

6.2.A kedvezmény fajtái az SZJA tv. 1 számú mellékletei 8.14 pontja szerint kerülnek meghatározásra illetve bizonylatolva.

6.3. Az időszaki kedvezményeket az árban tüntetjük fel, míg az üzletpolitikai kedvezményeket, mindig az aktuálisan hatályos üzletpolitikai tájékoztatóban tüntetjük fel. 

7. Felelősség

7.1. A Weboldalak tartalma kizárólag tájékoztató jellegű, annak bárminemű igénybevétele valamennyi Felhasználó saját kockázata és felelőssége.

7.2. Üzemeltető nem garantálja a Weboldalakon található funkciók hiba- és zavarmentes működését és ezen zavarok azonnali kijavítását, valamint a Weboldalak vagy annak elérését biztosító szerver vírusmentességét. Üzemeltető azonban minden tőle telhetőt elkövet a vírusmentesség és az esetlegesen felmerülő zavarok mielőbbi elhárítása érdekében.

7.3. Üzemeltető a Weboldalak és annak részei megtekintéséből, lementéséből vagy elérhetetlenségéből, illetve a Weboldalak és Szolgáltatásai elvárttól eltérő működéséből, megváltozásából, leállásából, az adatok törléséből vagy elvesztéséből, a Szolgáltatás korlátozásából vagy kizárásból eredő bármilyen kár megtérítését kizárja.

7.4. Üzemeltető nem felelős az abból származó kárért, hogy a Felhasználó adatai védelméről nem gondoskodott megfelelően, pl. jelszava könnyen megfejthető vagy azt harmadik személy tudomására hozta.

7.5. A Weboldalakon elhelyezett linkkel hivatkozott, harmadik személy által üzemeltetett külső weboldalak tartalmáért az Üzemeltetőt semmiféle felelősség nem terheli.

7.6. Felhasználó tudomásul veszi, hogy Üzemeltető nem felel az oktatási anyagokban elhangzó tartalomért, harmadik személy általi hirdetési információk valódiságáért, továbbá Üzemeltető a Weboldalak használatával harmadik személyeknek okozott jogsérelemért, illetve kárért, sérelemdíj igényért felelősséget nem vállal.

 7.7. Amennyiben azonban Üzemeltető tudomására jut, hogy a közzétett vagy rendelkezésre bocsátott tartalom Üzemeltető vagy harmadik személy jogát vagy jogos érdekét, illetve hatályos jogszabályt sért, jogosult a kérdéses tartalmat eltávolítani és tartalom közzétevőjétől illetve rendelkezésre bocsátójától felmerült kárának, sérelemdíj igényének megtérítését követelni.

7.8. Üzemeltető a Weboldalak üzemeltetését az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvény (Elkertv.) rendelkezéseinek megfelelően végzi. A Felhasználók a jogsértő információkkal kapcsolatos panaszaikat az Ügyfélszolgálat elérhetőségein jelezhetik.

 7.9. Mivel az internet nyitott és nem tekinthető biztonságos hálózatnak, ezért Felhasználó tudomásul veszi, hogy az azon továbbított adatok megsemmisülése, késedelmes megérkezése vagy bármely más egyéb hiba folytán keletkező károk tekintetében az Üzemeltető kártérítési felelősségét kizárja.

7.10. Üzemeltető nem köteles ellenőrizni az általa csak továbbított, tárolt vagy hozzáférhetővé tett tartalmat, továbbá nem köteles olyan tényeket vagy körülményeket keresni, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.

7.11. Az Elkertv. értelmében Üzemeltető Szolgáltatásait igénybevevő Felhasználó által rendelkezésre bocsátott információk, tartalom tekintetében Felhasználó minősül szolgáltatónak.

8. Jogvita, jogosulság

8.1. Üzemeltető nem avatkozik bele a Felhasználók közti jogvitákba, bármilyen vita kialakulásakor a Felhasználó köteles mentesíteni Üzemeltető mindennemű igénytől, követeléstől és kártérítés alól.

8.2. Amennyiben a Felhasználó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság Üzemeltetővel szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Felhasználó köteles minden az Üzemeltető által megkövetelt intézkedést megtenni és Üzemeltetőnek megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, amely Üzemeltetőt a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri, továbbá köteles Üzemeltető helyett közvetlenül helytállni ilyen igény vonatkozásában.

8.3. Felhasználó kijelenti, hogy a Szolgáltatás igénybevétele során megadott adatai a valóságnak megfelelnek. Üzemeltető kizárja felelősségét a Szolgáltatás igénybevétele során megadott téves, hibás vagy hamis adatok vagy e-mail cím megadásából eredő kárért, valamint a hirdetésben közzétett tartalomért (pl.: elírás, tévedés jogának fenntartása).

8.4. Felhasználó vállalja, hogy minden, az Üzemeltető által megkövetelt intézkedést megtesz az Üzemeltető jó hírnevének megóvása érdekében.

8.5. Üzemeltető jogosult a Szolgáltatás nyújtásának megtagadására és a Felhasználót kizárni a Weblapon elérhető Szolgáltatások nyújtásából (a Felhasználó fiókjának illetve hirdetésének törlésével) akkor is, ha a Felhasználó Üzemeltető megítélése szerint nem rendeltetésszerűen használja valamely Weboldalt, illetve nem rendeltetésszerűen veszi igénybe Üzemeltető által nyújtott Szolgáltatást, így különösen, ha:

 • a Felhasználó jelen ÁSZF rendelkezéseibe, jogszabályba ütközően vagy tisztességtelen célokra használja a Weboldalt/Weboldalakat vagy a Szolgáltatást;

 • a Felhasználó a Weboldalt, illetve a Szolgáltatást olyan módon használja, hogy azzal harmadik személyek jogát, jogos érdekét sérti vagy sértheti;

 • a Felhasználó bármilyen olyan alkalmazást vagy programot használ, amellyel a Weboldal módosítható, vagy amely egyébként veszélyezteti a Szolgáltatás rendeltetésszerű működtetését;

 • a Felhasználó olyan rendszert vagy megoldást használ, amely a Szolgáltatás jogszabályokba ütköző módon történő felhasználást, vagy a Weboldal üzemletetéséhez használt szerverek leállását célozza, teszi lehetővé vagy eredményezi;

 • vagy a fentiek gyanúja felmerül.

 8.6. Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy a jelen ÁSZF-ben meghatározottak szerinti Szolgáltatás nyújtásának megtagadásával érintett Felhasználó IP címéről érkező ismételt regisztrációt megtagadja, illetve a már létrejött ismételt regisztrációt előzetes értesítés nélkül, azonnali hatállyal törölje, felé a Szolgáltatás nyújtását a jövőben megtagadja. A Kereskedő Felhasználót erről a döntéséről Üzemeltető e-mailben 30 nappal korábban értesíti, de ezt a döntését nem köteles megindokolni.

9. Adatvédelem

 Üzemeltető adatkezelési tájékoztatója itt érhető el.

 10. A szerződés megszűnése

 10.1. Szerződő felek által írásban létrejött szerződések megszűnése kérdésében elsősorban az abban foglaltak az irányadók.

10.2. Az ÁSZF általi szerződés a regisztráció törlésével megszűnik.

10.3. A Felhasználó a saját adatait, regisztrációját bármikor jogosult módosítani, illetve törölni.

11. Elállás és felmondás joga

11.1. A jogszabály szerint fogyasztónak minősülő Felhasználó a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II. 26.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) értelmében, a Kormányrendelet 20.§ szerinti, indokolás nélküli elállási és felmondás joggal rendelkezik a Szolgáltatások vonatkozásában. Az elállás és felmondás joga vonatkozásában a jelen pont szerinti Felhasználón a továbbiakban kizárólag a jogszabályok szerinti fogyasztónak minősülő felhasználó értendő. A Szolgáltatások nyújtására meghatározott, a Szolgáltatás nyújtásának megkezdésére vonatkozó határidőket Üzemeltető abban az esetben képes betartani, ha a Szolgáltatást igénybe vevő Felhasználó a Szolgáltatás kifizetését megelőzően tett, külön nyilatkozattal kifejezetten igényli és hozzájárul ahhoz, hogy Üzemeltető az igénybe vett szolgáltatás nyújtását a jelen ÁSZF szerint, a Kormányrendelet 20.§ (2) bekezdés b) pont szerinti időtartam (14 nap) lejártát megelőzően kezdje meg, azzal, hogy az igénybe vett szolgáltatás teljesítésének megkezdését követően a Felhasználót a szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötésének időpontjától számított 14 napon belül elállási jog nem, de indokolás nélküli felmondási jog illeti meg a szerződés fennállása alatt, a Szolgáltatás egészének teljesítéséig, amelyet követően a Felhasználó a felmondási jogát elveszíti.

 11.2 A fogyasztó Felhasználó az elállási, vagy felmondási jogát a jelen ÁSZF mellékletében meghatározott nyilatkozat-minta felhasználásával, vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozata útján gyakorolhatja, amelyet köteles eljuttatni Üzemeltető jelen ÁSZF 12. pontjában meghatározott postacímére vagy elektronikus levelezési címére. Az elállási, illetve felmondási jog gyakorlása határidőben történik, ha azt a Felhasználó az előző bekezdésben foglalt határidőben elküldi. A Felhasználót terheli annak bizonyítása, hogy az elállási vagy felmondási jogát a jelen bekezdésben foglaltakkal összhangban gyakorolta.

11.3. A Felhasználó jelen pont szerinti jogának gyakorlása esetén Üzemeltető haladéktalanul, de legkésőbb a nyilatkozat Üzemeltető által történő kézhezvételétől számított 14 napon belül Üzemeltető visszatéríti a Felhasználó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is, de figyelembe véve az ÁSZF 11.6 pontját is. A visszatérítés során Üzemeltető az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési mód Felhasználó tekintetében nem alkalmazható, vagy ha a Felhasználó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezett hozzájárulását adja, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. Kedvezmények tekintetében szintén követik a felek a jogszabály vonatkozó rendelkezéseit.

11.4. A felmondási jog gyakorlása esetén a megszűnés időpontjáig nyújtott Szolgáltatásért járó ellenértékre Üzemeltető jogosult, az ellenérték azon része, amely meghaladja a ténylegesen nyújtott Szolgáltatás értékét, a Felhasználó részére visszatérítésre kerül. Az elszámolás során a Felhasználó által arányosan fizetendő összeget az ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell kiszámítani. Ha azonban a Felhasználó bizonyítja, hogy a teljes összeg túlzottan magas, az arányos összeget a szerződés megszűnésének időpontjáig teljesített Szolgáltatások piaci értéke alapján kell kiszámítani. A piaci érték megállapításánál az azonos tevékenységet végző vállalkozások azonos szolgáltatásának a szerződés megkötésének időpontja szerinti ellenértékét kell figyelembe venni. A Felhasználó a jelen bekezdés szerint köteles megtéríteni Üzemeltető ésszerű költségeit, ha Üzemeltető a teljesítést a Felhasználó kifejezett, előzetes kérésére kezdte meg, és a teljesítés megkezdését követően gyakorolja a felmondási jogát.

11.5. Üzemeltető a jelen ÁSZF, illetőleg a jogszabályban meghatározott esetben jogosult fogyasztó Felhasználóval szemben felmondásra.

11.6. A Hallgató, amennyiben képzést vásárol, azaz vásárlóvá, fogyasztóvá válik tájékoztatást kap arról, hogy meddig és milyen feltételek mellett gyakorolhatja az elállási és felmondási jogát az adott képzéssel kapcsolatban. (3.2 pont)

12. Panaszkezelés, ügyfélszolgálat

 

12.1. Üzemeltető ügyfélszolgálata a Szolgáltatással kapcsolatos panaszokat, felhasználói megkereséseket az alábbi elérhetőségeken fogadja:

Az elektronikus levelezési cím: a kapcsolati pontokon, de közvetlenül a vip.igazgatosag@gmail.com címen és 06308648525 telefonszámon is megteheti.

 12.2. Üzemeltető a Szolgáltatásokkal kapcsolatos panaszokat elsődlegesen a kapcsolati pontokon de közvetlenül a vip.igazgatosag@gmail.com címen is e-mail címen fogadja. A panaszokat, felhasználói kérdéseket az ügyfélszolgálat írásban, a Felhasználó által megadott e-mail címre küldött e-mail útján válaszolja meg. Üzemeltető a székhelyén, telephelyén személyesen nem fogad panaszokat. 

 12.3. Üzemeltető kivizsgálja az összes, a fentiek szerint beérkező panaszt, és mindent megtesz annak érdekében, hogy az a lehető legrövidebb időn belül érdemben orvoslásra vagy megválaszolásra kerüljön.

12.4. A fogyasztónak minősülő Felhasználók panaszainak kezelésére a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezései irányadók. Az üzleti felhasználónak minősülő Felhasználók a fogyasztói panaszokra vonatkozó szabályok szerint jogosultak panaszt beterjeszteni Üzemeltetőhöz, de az így beterjesztett panasz nem minősül fogyasztói panasznak. Ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, Üzemeltető a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és a Felhasználónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi, egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóak szerint jár el. Az elektronikus hírközlési (például e-mailben küldött hangüzenet) szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt Üzemeltető egyedi azonosítószámmal látja el.

12.5. A jegyzőkönyv tartalmazza a Felhasználó nevét, lakcímét, a panasz előterjesztésének helyét, idejét, módját, a panasz részletes leírását, a Felhasználó által bemutatott iratok, dokumentumok jegyzékét, Üzemeltető álláspontját (negatív válasz esetén az indokolást), a jegyzőkönyvet felvevő személy nevét és aláírását, a keltezést (hely és idő) és a panasz egyedi azonosítószámát, amennyiben azt szóban vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás útján tették.

12.6. Az e-mailben küldött panaszt Üzemeltető annak beérkezését követő harminc napon belül írásban vagy e-mailben érdemben megválaszolja és intézkedik annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját Üzemeltető megindokolja.

12.7. Üzemeltető a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a fogyasztóvédelmi törvény értelmében három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni. A panaszok elbírálására Üzemeltető és a Felhasználó közötti jogviszony keretén belül, egyedileg kerülhet sor.

12.8. A fogyasztónak minősülő Felhasználó panaszának elutasítása esetén Üzemeltető írásos vagy e-mailben küldött válasza indoklást tartalmaz, továbbá abban Üzemeltető tájékoztatást nyújt a jogorvoslati lehetőségekről, így Üzemeltető a Felhasználót írásban tájékoztatja arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy a békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó Felhasználó esetén a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét, valamint hogy Üzemeltető fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

Amennyiben a Felhasználó Üzemeltető válaszát nem tartja kielégítőnek, különösen az alábbi szervekhez fordulhat jogorvoslatért:

(i) Fogyasztónak minősülő Felhasználó – ha önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében jár el a Szolgáltatások igénybevétele során – a területi gazdasági kamarák mellett működő független, a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti illetékes, vagy kérelme szerinti békéltető testülethez fordulhat, melyek hatáskörébe tartozik a fogyasztó és Üzemeltető közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (a továbbiakban: fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése, és e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. Az eljárás részletes szabályait a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV tv. tartalmazza.

 (ii) Fogyasztónak minősülő Felhasználó a fogyasztóvédelmi hatósági jogkört gyakorló, területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhat. Az eljárás részletes szabályait a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV tv., a 2008. évi XLVII tv., valamint a 2004. évi CXL tv. tartalmazza. A Fogyasztó a lakóhelye szerint illetékes járási hivatalhoz fordulhat a következő linken megtalálható elérhetőségeken: http://jarasinfo.gov.hu/.

 12.9. A Kereskedő Felhasználóval kapcsolatos panaszok kezelésére az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/1150 számú rendelete irányadó.

1. számú Melléklet

 Tájékoztatás Üzemeltető által nyújtott Szolgáltatás fogyasztónak minősülő Felhasználók által történő igénybevétele során Üzemeltető és a fogyasztónak minősülő Felhasználó, mint távollevők között kötött szerződés vonatkozásában a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján (jelen tájékoztatóban nagy kezdőbetűvel szereplő fogalmakat az ÁSZF-ben szereplő meghatározásnak megfelelően kell érteni):

 1. Értelmező rendelkezések:

digitális adattartalom: digitális formában előállított vagy nyújtott adat;

fogyasztó: a Polgári Törvénykönyvben meghatározott fogyasztó;

járulékos szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amely távollevők között vagy üzlethelyiségen kívül kötött szerződéshez kapcsolódó egyéb termék értékesítésére, vagy szolgáltatás nyújtására irányul, amelyet a vállalkozás vagy a vállalkozással kötött megállapodás alapján harmadik személy nyújt;

szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amely nem minősül termék adásvételére irányuló szerződésnek;

tartós adathordozó: olyan eszköz, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését. Ilyen eszköz különösen a papír, az USB kulcs, a CD-ROM, a DVD, a memória kártya, a számítógép merevlemeze és az elektronikus levél;

távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak;

távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz;

2. A szerződés szerinti szolgáltatások lényeges tulajdonságai: Üzemeltető online elérhető kompetencia fejlesztő és egyéb képzéseket biztosít a felhasználók (hallgatók) részére. Azokat egyben vagy részletekben (képzési egységenként) vásárolhatják meg és 12 hónapig érhetik el a profiljukban. Ha minden tanfolyami egységet megnéztek oklevelet kapnak, illetve vizsga esetén vizsgaeredmény igazolást.

3. Vállalkozás neve: Top-Immo Hungary Kft. (továbbiakban: Üzemeltető)

4. Székhelyének postai címe:  1029 Budapest, Rézsű u 93.

 • elektronikus levelezési címe: vip.igazgatosag@gmail.com
 • cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
 • cégjegyzékszám: Cg.: 01-09-996841
 • adószáma: 14870057-2-41

5. Az üzemeltető regisztrált a felnőttképzési nyilvántartási rendszerben: Igen, száma: B/2020/005007

 6. A szerződés megkötéséhez alkalmazott távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz használatának díja: Nincs ilyen.

7. A teljesítés feltételeiről, így különösen a fizetésről és a teljesítési határidőről, valamint a vállalkozás panaszkezelési módjáról: A teljesítés feltételeivel, a fizetési módokkal, teljesítési határidőkkel és a panaszkezeléssel kapcsolatos információk az általános szerződési feltételekben elérhetőek.

8. A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog: A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.  Az elállási/felmondási határidő a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le.

 A fogyasztó nem gyakorolhatja elállási, felmondási jogát

 • szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás maradéktalan teljesítése után, azonban ha szerződés fizetési kötelezettséget keletkeztet a fogyasztó számára, csak akkor, ha a teljesítés a fogyasztó kifejezett előzetes beleegyezésével és annak a fogyasztó általi tudomásulvételével kezdődött meg, hogy elveszíti elállási jogát, amint a vállalkozás maradéktalanul teljesítette a szerződést
 • a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális tartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a elállási, felmondási jogát, továbbá a vállalkozás visszaigazolást küldött a fogyasztó részére.

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre. 

 • Top-Immo Hungary Kft.

 • 1029 Budapest, Rézsű utca 93. 

 • elektronikus levelezési címe: vip.igazgatosag@gmail.com

A fogyasztót megillető elállási és felmondási joggal kapcsolatos információk az ÁSZF-ben elérhetőek

9. Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

 Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett [ide a vállalkozásnak a nevét, postai címét és elektronikus levelezési címét kell beillesztenie]:

Címzett:

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi árutermék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt:

 

Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát. A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállási/felmondási jogot a jelen bekezdéssel összhangban gyakorolta.

10. Az elállás/felmondás joghatásai

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási/felmondási nyilatkozat Üzemeltető által történő kézhezvételétől számított 14 napon belül Üzemeltető visszatéríti a Felhasználó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is, de figyelembe véve az ÁSZF 11.6 pontját is. A visszatérítés során Üzemeltető az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési mód Felhasználó tekintetében nem alkalmazható, vagy ha a Felhasználó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezett hozzájárulását adja, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. Kedvezmények tekintetében szintén követik a felek a jogszabály vonatkozó rendelkezéseit.

Ha fogyasztóként kéri, hogy a felmondási határidőn belül kezdődjön meg a szolgáltatás teljesítése, vagy ráutaló magatartással jelzi (regisztrációját követően 14 napon belül vásárol kettőnél több képzési egységet) felmondása esetén Ön köteles megtéríteni számunkra a szerződés megszűnésének időpontjáig arányosan teljesített szolgáltatásért járó összeget illetve nem kérheti vissza a már teljesített szolgáltatások pl. a profiljába került tanfolyami videók árát. Hasonlóképpen visszatérítjük az Ön által nyújtott ellenszolgáltatás azon részét, amely meghaladja az általunk nyújtott szolgáltatás ellenértékét.

11. A kellékszavatosságra és a termékszavatosságra vonatkozó jogszabályi kötelezettségről:

Kellékszavatosság

Fogyasztó Üzemeltető hibás teljesítése esetén Üzemeltetővel szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

A kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a kötelezett, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

Fogyasztó és Üzemeltető közötti szerződés esetén az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő 12 hónapon belül a fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.

Olyan szerződés alapján, amelyben a felek kölcsönös szolgáltatásokkal tartoznak, Üzemeltető a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik.

Kellékszavatossági igénye alapján a fogyasztó választása szerint: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a fogyasztó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy Üzemeltető számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát Üzemeltető költségére fogyasztó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Fogyasztó a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles Üzemeltetőnek megfizetni, kivéve, ha az áttérésre Üzemeltető adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

Fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát Üzemeltetővel közölni. Fogyasztó és Üzemeltető közötti szerződés esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős. Fogyasztó és Üzemeltető közötti szerződés esetén a fogyasztó kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt évül el.

12. A digitális adattartalom működéséről, valamint az alkalmazandó műszaki védelmi intézkedésről:

Üzemeltető az általa üzemeltetett szerverek és egyéb berendezések (ideértve a hálózati kapcsolatot biztosító infrastruktúra) működtetése kapcsán a szükséges védelmi intézkedéseket elvégezte és fenntartja, folyamatosan frissíti. Az eszközök megfelelő elhelyezéséről és fizikai védelméről gondoskodik, illetve a tárolt adatok védelmét a rendelkezésre álló informatikai eszközök révén biztosítja.

13. A digitális adattartalom hardverrel és szoftverrel való együttműködési képességéről a vállalkozástól észszerűen elvárható ismereteknek megfelelően:

A Weboldalak böngésző független módon együttműködnek valamennyi operációs rendszerrel, illetve megjeleníthető mobilalkalmazásokon (mobiltelefon, táblagép).

14. A jogszabályi előírás vagy a vállalkozás döntése alapján a vállalkozásra nézve kötelező peren kívüli panaszkezelési mód és vitarendezési mechanizmus igénybevételének lehetőségéről, valamint az ehhez való hozzáférés módjáról:

Fogyasztók a panaszaikkal első sorban e-mailben fordulhatnak közvetlenül Üzemeltetőhöz, aki minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében. Üzemeltető és fogyasztó a jogvitáikat elsődlegesen peren kívül, egyeztetés útján rendezik. Ha az egyeztetés nem vezet eredményre, úgy a fogyasztó a hatályos jogszabályok, illetve általános szerződési feltételek szerint hatósághoz, bírósághoz, békéltető testülethez fordulhat.

15. A békéltető testülethez fordulás lehetőségéről, az Üzemeltető székhelye szerint illetékes békéltető testület nevéről és székhelyének postai címéről:

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztó és a vállalkozás közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (a továbbiakban: fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése: e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban. A békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani. Üzemeltető székhelye szerint illetékes békéltető testület: Budapesti Békéltető Testület, 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

16. A fontosabb jogszabályok

 • a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (“Fttv.”);

 • 4/2009. (I. 30.) NFGM-SZMM együttes rendelet a termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól (“Árrendelet”);

 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (“Fogyasztóvédelmi törvény”);

 • 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól (“B2C Kormányrendelet”).

 • 373/2021 (VI.30.) kormányrendelet

 • A kormányrendelet két európai uniós irányelvet ültet át a magyar jogrendbe: a 2019/771 EU irányelv az áruk adásvételére irányuló szerződésekre, a 2019/770 EU irányelv pedig a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződésekre határoz meg egységes szabályokat.

Hatályos: 2022.05.28-tól visszavonásig